Wanneer u een afspraak maakt bij Annelies Voetservice te De Rijp of Alkmaar gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Annelies Voetservice en een cliënt waarop Annelies Voetservice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1. Inspanningen
Annelies Voetservice zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Annelies Voetservice zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Annelies Voetservice melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Annelies Voetservice het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Annelies Voetservice de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Annelies Voetservice moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.
3. Betaling
Annelies Voetservice vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
4. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Annelies Voetservice vóór of tijdens de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Annelies Voetservice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Annelies Voetservice neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Annelies Voetservice behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Annelies Voetservice zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. Geheimhouding
Annelies Voetservice is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Annelies Voetservice verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
6. Aansprakelijkheid
Annelies Voetservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Annelies Voetservice is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Annelies Voetservice is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.
7. Beschadiging en Diefstal
Annelies Voetservice heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Annelies Voetservice meldt diefstal altijd bij de politie.
8. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Annelies Voetservice. Annelies Voetservice moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Annelies Voetservice de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Annelies Voetservice is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Annelies Voetservice het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Annelies Voetservice en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
Indien u na het doornemen van deze algemene voorwaarden nog vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen. Tevens is een kopie van dit document op te vragen bij Annelies Voetservice.
De Rijp, mei 2018
Annelies Vlaar
Westeinde 3A
1483 EA De Rijp

0299 – 39 73 72
06 – 23 03 64 23

www.anneliesvoetservice.nl
info@anneliesvoetservice.nl